Szkolenia dla rad pedagogicznych:

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom szkół i przedszkoli oferuję szkolenia dla rad pedagogicznych oraz wykłady dla rodziców. Szkolenia dopasowuję do potrzeb danej placówki, opierając się na informacjach zebranych do dyrekcji, pedagoga lub psychologa szkolnego. Gdy grupa liczy do 20 osób (np. zespół wychowawców) pozwala to na przeprowadzenie elementów warsztatu, dzięki którym dodatkowo można zdobyć praktyczne umiejętności i utrwalić wiedzę przekazaną podczas prezentacji. Dla grup powyżej 20 uczestników proponuję szkolenie na bazie wykładu zakończone dyskusją.

Oto przykładowe tematy szkoleń dla rad pedagogicznych:

 • „To znowu on!” – praca rodzicem trudnym.

- zachowanie asertywne i nieasertywne w relacjach z rodzicem ucznia.
- wsparcie w trudnej rozmowie z rodzicem.
- sposoby pracy z rodzicem w zależności od jego charakteru.

 

 • „Kozioł ofiarny, błazen, strażnik zasad a może lider emocjonalny?” – o rolach grupowych w klasie.

- jakie są role grupowe i jak je rozpoznać
- do czego klasie potrzebny jest kozioł ofiarny?
- co wychowawca może zrobić by zjednać sobie lidera grupowego i opanować klasowego błazna?

 • „Czy to normalne?” – profilaktyka zaburzeń okresu dojrzewania.

- zaburzenia lękowe młodzieży – fobia szkolna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
- zaburzenia jedzenia i postrzegania siebie.
- depresja a zachowania opozycyjno-buntownicze.
- schizofrenia młodzieńcza.

 • „Co mówią moje słowa, a co moje ciało?”

- podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej pomocne wychowawcy.
- jak rozmawiać z dzieckiem a jak z rodzicami?
- jak słuchać by uczeń nie bał się do nas przyjść?

 • „Uczeń w żałobie” – pomoc dzieciom i nastolatkom, którzy doświadczyli straty.

- przebieg procesu żałoby.
- depresja i jej następstwa.
- jak udzielać wsparcia, aby nie powtarzać traumy?

 • „Zwykły dół czy już depresja?”

- jak rozpoznać depresję młodzieżową?
- jakie są przyczyny i konsekwencje depresji wśród uczniów?
- co nauczyciel może zrobić a czego robić nie powinien, by pomóc uczniowi z depresją?

 • „Anoreksja, bulimia, bigoreksja.”

- na czym polegają zaburzenia jedzenia i zniekształcenia własnego wizerunku?
- jak rozpoznać choroby we wczesnych stadiach?
- jak pomóc uczniowi z zaburzeniami jedzenia?

 • „Chory uczeń” – specyfika pracy z uczniem przewlekle chorym.

- wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie poznawcze i psychospołeczne.
- nauczanie indywidualne – plusy i minusy.
- powrót ucznia do szkoły – na co zwracać uwagę.

 • „A takim był fajnym dzieckiem” – dynamika okresu dorastania

- kluczowe momenty w okresie dojrzewania psychoseksualnego – wspomagająca funkcja szkoły.
- zaburzenia okresu dorastania.
- „trudne tematy” – jak rozmawiać z uczniami by nie zrazić ich do siebie?

 • „Jeszcze tylko godzinka i się uczę – profilaktyka uzależnienia od komputera.”

- co to jest MMORPG, CS i PSP?
- objawy uzależnienia od gier komputerowych i Internetu.
- uzależnienie – problem rodziców czy szkoły?

 • Przedszkolak/Uczeń z nieprzeciętnym IQ.

- Teoria Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera.
- dziecko z inteligencją poniżej przeciętnej, dziecko z inteligencją powyżej przeciętnej.
- inteligencja a zachowanie, inteligencja a emocje.

 •  Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

- specyfika zachowań dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
- wyuczona bezradność, przeorganizowany system wartości a szkoła.
- jak rozmawiać z uczniem z rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 • „Już nie mogę” – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli.

- obciążenia w zawodzie nauczyciela i ich skutki.
- dojrzałe i niedojrzałe mechanizmy obrony ego a wypalenie zawodowe.
- jak zredukować swój stres nie zwalniając się z pracy?

 • Autorytet pedagoga.

- Style i cechy przywódcze.
- Diagnoza zasobów i deficytów oraz ich wpływ na budowanie autorytetu.
- Narzędzia budowania autorytetu wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.
- Podstawy pracy z ciałem w budowaniu autorytetu.

 

 • „(Nie)Trudne powroty” – praca z uczniem powracającym z emigracji.

- wpływ emigracji na rozwój psychospołeczny dziecka.
- zjawisko eurosieroctwa.
- pomoc dziecku powracającemu z emigracji w adaptacji do nowego środowiska.

 

 •  ”Karać czy odradzać?” – profilaktyka uzależnień w szkole

- dopalacze – czy nadal stanowią problem?
- narkotyki i ich wpływ na funkcjonowanie w szkole.
- uzależnienie – problem rodziców czy szkoły?

 

 •  ”Jesteśmy zgrani” – integracja pracowników i budowanie zespołu.

- co ja w zasadzie wiem o swoich współpracownikach?
- siła wielu – zasoby grupy a zasoby jednostek
- system wzajemnego wsparcia w szkole?
- bariery w sprawnym działaniu skonsolidowanej grupy nauczycieli.

 

 • O kwiatkach i pszczółkach” – czyli z uczniami trudne rozmowy na trudne tematy.

- zachowania seksualne wieku dziecięcego i młodzieńczego.
- jak pokonać wstyd przed rozmową o seksie, jak reagować na śmiech i złośliwe żarty
- o czym rozmawiać z uczniami podejmując tematykę seksualną.

 

 • Ryzykowne zachowania seksualne nastolatków

- inicjacja seksualna nastolatków .
- rodzaje ryzykownych zachować seksualnych – kontakt seksualny bez zabezpieczenia, kontakt z wieloma partnerami, itp.
- skutki ryzykownych zachować seksualnych.
- przeciwdziałanie: jak rozmawiać z uczniami, by przyniosło to skutki w ich postępowaniu?

 

 • Przemoc seksualna – definicja, profilaktyka, pomoc ofiarom.

- jaka jest geneza przemocy?
- zjawisko gwałtu na randce.
- profilaktyka: jak zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtu?
- jak reagować i wspierać osobę, która doświadczyła gwałtu?

 

 • Taniej, łatwiej, szybciej – uzależnienie od leków

- rodzaje leków, po które sięga młodzież
- gdzie młodzież szuka „recepty na odurzenie”?
- adekwatna i skuteczna reakcja nauczyciela, podstawa prawna

 

 • Nauczyciel trenerem – coaching jako nowa metoda rozwoju potencjału ucznia

- czym jest coaching?
- warsztat nauczyciela – coacha czyli aktywne słuchanie, pytania zamiast gotowych rozwiązań, udzielanie informacji zwrotnej, praca na zasobach ucznia
- trudności w pracy coacha
- praktyczne wskazówki i narzędzia do pracy z uczniami

 

 •  Gdy czas przecieka przez palce – o zarządzaniu sobą w czasie, planowaniu działań i dochodzeniu do celu.

- efektywne zarządzanie sobą w czasie – co robić a czego unikać?
- diagnoza własnych „złodziei czasu”.
- techniki skutecznego planowania i realizacji celów (nie tylko zawodowych).

 

 • Mandale – alternatywna metoda oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych.

- czym są mandale?
- praca z grupą z użyciem mandali – diagnoza ról grupowych, etapów procesu grupowego i oddziaływań wychowawczych.
- mandale jako forma wsparcia oddziaływań edukacyjnych.

 

 • „Lalki dla dziewczynek, a samochody dla chłopców” – czyli kształtowanie się tożsamości płciowej oraz „zachowania seksualne” przedszkolaków.

- wpływ społeczeństwa i stereotypów płciowych na kształtowanie tożsamości płciowej w okresie wczesnego dzieciństwa,
- masturbacja wczesnodziecięca, ekshibicjonizm dziecięcy, twórczość erotyczna i podglądanie – czym są i jak na nie reagować.

 

 • „Zamiast dopalaczy” – warsztaty profilaktyki uzależnień

- dopalacze a narkotyki – jaki mają wpływ na człowieka
- fakty i mity na temat substancji psychoaktywnych?
- jak przekazywać młodzieży wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień?

 

 • „Taniej, łatwiej, szybciej” – profilaktyka uzależnienia od leków.

- rodzaje leków, po które sięga młodzież.
- gdzie młodzież szuka „recepty na odurzenie”?
- adekwatna i skuteczna reakcja nauczyciela, podstawa prawna.

 

 • „To tylko komentarze?” – profilaktyka cyberprzemocy wśród uczniów.

- zjawisko cyberprzemocy z perspektywy ofiary.
- zjawisko cyberprzemocy z perspektywy sprawcy.
- prawo a przemoc w Internecie.
- wsparcie psychologiczne dla ofiar cyberprzemocy.

 

 • „Pokolenie Z – sprawdzian dla nauczycieli” czyli o nie zawsze łatwej pracy z uczniami w obecnych czasach

- charakterystyka pokoleń X, Y, Z
- jak mówić by młodzi nas słuchali, jak budować relacje
z uczniem i własny autorytet
- warunki dobrej współpracy

 • „Zdolny ale leń” – jak motywować uczniów do nauki

- metoda coachingowa
- docenianie się opłaca!
- zachęty zewnętrzne i motywacja wewnętrzna
- postępowanie z uczniami zniechęconymi

 

 • „Inteligentny ale łobuz” – praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- metody pracy z uczniem niepełnosprawnym, nadpobudliwym, uczniem ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się, uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- konkretne wskazówki dla nauczycieli

 

 • „Tak dalej być nie może!” – agresja, przemoc, negatywne zachowania w grupie

- rodzaje agresji i przemocy oraz ich skutki dla jednostki i klasy
- ważna rola „obserwatorów” – świadków przemocy
- praca z „ofiarą”, „sprawcą” i grupą

 

 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

- podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno-zawodowego.
- etapy tworzenia dokumentu.
- dobre praktyki w doradztwie zawodowym.

 

 • Psychospołeczne aspekty funkcjonowania uczniów otyłych.

- przyczyny eskalacji otyłości wśród dzieci i młodzieży.
- psychologiczne i społeczne uwarunkowania otyłości.
- jak szkoła może pomóc uczniowi otyłemu?

 

 •  „Proszę Pani, a w co się teraz pobawimy?”- jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i przygotować je do roli ucznia

- jak rozpoznać indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka i na nie odpowiedzieć
- sygnały ostrzegawcze- co może niepokoić w rozwoju przedszkolaka i co z tym począć
- w jaki sposób stymulować dziecko, aby osiągnęło pełną gotowość szkolną

 • Nauczyciel trenerem – coaching jako nowa metoda rozwoju potencjału ucznia

- czym jest coaching?
- warsztat nauczyciela – coacha czyli aktywne słuchanie, pytania zamiast gotowych rozwiązań, udzielanie informacji zwrotnej, praca na zasobach ucznia.
- praktyczne wskazówki i narzędzia do pracy z uczniami.

 • „Złość piękności szkodzi” – radzenie sobie z własnymi emocjami i emocjami dziecka

- czym są emocje, rodzaje emocji, trudne emocje
- skutki nieodpowiedniego rozładowywania emocji
- jak radzić sobie z trudnymi emocjami, jak uczyć dzieci konstruktywnego wyrażania emocji
- trening relaksacyjny.

 

Więcej informacji na dany temat szkolenia przekażę Państwu drogą telefoniczną lub elektroniczną po wcześniejszym kontakcie z Państwa strony. Istnieje możliwość modelowania tematów warsztatów według Państwa potrzeb.